1-شئ مشترک که شرلوک هلمز و آیرین ادلر هر دو آن را دارند (بجز تلفن همراه و وسائل معمولی)  چیست؟ (راهنمایی 1 : در اولین صحنه های معرفی هر دوی آنها در فیلم، این شئ نشان داده شده است.
 راهنمایی 2 : شرلوک از آن برای مرده ها استفاده میکند و آیرین ادلر برای زنده ها!)() [حافظه - مرور - نکته ی جالب در داستان]

2-از منظر مایکرافت، چه کسی نزدیک تر از یک دوست است و تلویحاً چه کسی از آن هم نزدیک تر است؟() [حافظه - مفهوم ]

3-تحصیلات زیر متعلق به چه شخصیتها و افرادی در فیلم هستند؟() [حافظه - مرور - هوش ]
شیمی (3 نفر) -- ریاضی (2 نفر) -- پزشکی ( 3 نفر) -- کالبدشکافی ( 1 نفر) -- ژنتیک (2 نفر) -- روان پزشکی (2 نفر) -- ستاره شناسی (1 نفر)

4-نقطه ضعف نوابغ از نظر شرلوک چیست؟() [حافظه - مفهوم ]

5-رمز عملیات شبیه سازی خودکشی شرلوک چه بود؟ (اگه توضیح هم داشته باشه دو ستاره ویژه  داره) () [حافظه - تاریخ - نکته ی جالب در داستان ]

6- نشانی 221c در خیابان بیکر، متعلق به چه کسی است و در آنجا چه اتفاقی افتاد؟() [حافظه تصویری -  هوش ]

7-نقطه ضعف شرلوک از نظر موریارتی چیست؟ چه کسی دقیقاً از همین ناحیه از شرلوک شکست خورد؟ () [حافظه - حافظه دیالوگ - مرور ]

8- قانون اول در مورد جستجوی (پیدا کردن) شرلوک هلمز چیست؟() [حافظه دیالوگ ]

9- اسم رمز بین جان و مری برای صحبتهای خصوصی چه بود؟() [حافظه دیالوگ ]

10- ضرب المثلی در مورد «مرگ» در فیلم شرلوک به یاد می آورید؟() [حافظه - مرور ]

11- در کجای فیلم یک ماتریس قطری 4 در 4 ، با درایه ی 1 در سطر اول و -1 در سه سطر دیگر دیدید؟ () [حافظه تصویری - ریاضیات ]