1- هدیه ی عروسی شرلوک به جان و مری چه بود؟() [حافظه تصویری - دقت - مفهوم ]
2- یکی از ویژگی های بد جان، از ننظر شرلوک «دهن لقی» اون هست. دو مورد که شرلوک در این باره از جان شکایت کرده را مثال بزنید :)() [مفهوم - مرور ]
3- شرلوک هلمز از چه راهی متوجه میشود که جنایت یا جرمی مربوط به آینده در راه است؟() [حافظه - مفهوم ]
4- شرلوک در مورد نام مستعار آیرین ادلر در فضای مجازی چه حدسی میزد؟() [حافظه دیالوگ ]
5- ماموریت لرد موران در مورد ماجرای بمب گذاری زیر پارلمان بوسیله ی واگن قطار، در قسمت نعشکش خالی (فصل سوم) ، چه بود؟ و چقدر طول کشید؟ اشکال یا اشکالات آن چیست؟  استنتاج کنید.() [حافظه - حافظه تصویری - مفهوم - هوش ]
6- دروغ خیابان لینستر گاردنز چیست؟ اطلاعاتی که شرلوک برای فهماندن این دروغ ، قرار داده بود، چه بودند؟() [حافظه - حافظه تصویری - هوش - مفهوم ]
7- چرا موریارتی برای فریب شرلوک از قطعه ای از موسیقی برای نشان دادن ضربهای کد استفاده کرد؟() [ریاضیات - مفهوم - هوش ]
8- شرلوک برای تشخیص مخدر موجود در شکر در قسمت سگهای بسکرویل، به دنبال چه «عناصری» در آن، بصورت چه «ترکیب یا ترکیبات پایه ای» میگشت؟() [حافظه تصویری - شیمی ]
9- علت اینکه مایکرافت با جان در مکانهای عجیبی قرار ملاقات میگذارد چیست؟ (از دیدگاه جان)() [حافظه دیالوگ]
10- محل ملاقات شرلوک با راننده ی تاکسی، در مطالعه ی صورتی، و در واقع اولین آشنایی رسمی او با نام موریارتی در فیلم، یک محل خاص و استثنائی است. خاص بودن این محل برای شرلوک را با مدرکی اثبات کنید. (خوشحال میشم حدستون رو که «چرا» این محل، خاص هست، رو هم بگین. البته امتیاز نداره ولی برام جالبه.)() [حافظه - حافظه تصویری - مفهوم - هوش - نکته ی جالب داستان ]