خوشبختی از این بیشتر؟!


یک کت خوب، و یک دوست کوتاه تر! 


:)من هردوشو دارم...

فقط دوستم اون سر کشوره، خودم این سر!! دوره ی دبیرستان که با هم دیده می شدیم خیلی وقته تموم شده...


موفق باشی رفیق!


پ ن : البته اون موقع که با هم بودیم هم "کت خوب" رو نداشتم!! :)))