نگاه...

عکسهایی که نمیتونستم منتظر بمونم تا نوشتنم بیاد بعد بزنمشون! ... 

(بعضیاشون صرفاً شباهت یا یادآورن...)
Who will find me ? ....