بیشتر آدما دور شهر پرسه می زنن و فقط خیابون و مغازه و ماشین می بینن. 

ولی وقتی آدم با شرلوک هولمز قدم بزنه فقط میدون جنگ می بینه.


(مایکرافت هلمز)