یه چند روزی نیستم. هیچ جا. (کانال - توئیتر - وبلاگ- ترجمه). روزه ی تکنولوژی.
SH_

با یه پست خوب برمیگردم. اگه دوست داشتین بیاین.
SH_

دوست نداشتین هم بهرحال بیاین.
SH_