این ژرفانوشت، یکی از سخت ترین، نوشته هائیه، که به عــــمرم، نوشتم؛

و همه اش به خودم میگم وقتی تموم بشه، خودمو بازنشست میکنم!

حداقل میرم تعطیلات!

:)

SH_