- ... چیزی شده؟
- .یکی از دوستاتو دیدم..
- یه دوســت؟!؟!!
- یه دشمن!
- آو، کدومش؟
- خودش که میگفت دشمن خونیته. مگه مردم دشمن خونی هم دارن؟
- بهت پیشنهاد رشوه داد تا جاسوسی منو بکنی؟
- بله.
- قبول کردی؟
- نه ؛
- حیف شد! میتونستیم با هم تقسیمش کنیم. دفعه دیگه قبول کن!
- :)

...