وب خود شرلوک هم خلوت بود!

خب، منم خلوتی اینجا رو میذارم به حساب باهوشیم! خخخخخ ^_^

The Game Is On!

ای جانم چقد بهم میاد! یه بار دیگه:

The Game Is On!

به به! قربون خودم بشم! این مدرسه رفتن استعدادهای ما رو کور کرد... ^_^