- شرلوکِ درون : نت به طرز عجیبی خلوته! هم اینجا، هم خیابون بیکر و سایتهای دیگه! خبر خاصیه؟ 

- جانِ درون : فکر کنم اون موقع که تو قصر ذهنیت بودی یه اتفاقایی افتاده در جریان قرار نگرفتی! 

- شرلوکِ درون : آه.. در جریان قرار گرفتن، کسل کننده است! :|

- جانِ درون : الآن اگر مایکرافتِ درون اینجا بود میگفت : "انتخابات کره شمالیه!" :))))

[تلفن زنگ میزند]

- مایکرافتِ درون (پشت خط): فکر کنم امتحانای میان ترمه! :)

= شرلوک و جانِ درون : لعنتتتت!!!!