"این مردم معمولی خیلی باحالن نه؟

خوب تو که بهتر می دونی... آخه "جان" رو داری!...

هوم... منم باید یه حیوون خونگی بگیرم!!..."



"حافظه ی کوچیک و جالبت، شرلوک

تو خیلی ناراحت بودی..

پس یه داستان بهتر برای خودت گفتی...

ولی ما هیچ وقت سگ نداشتیم!!"



"ما دزد دریایی بازی میکردیم...

من "یلوبیرد" بودم و اون...

اون "ردبیرد" بود...


"My Best Friend...