ژرفانوشت شونزدهم خیلی سخت شده. بخدا چند روزه دارم روش فکر و کار میکنم ولی پیاده کردنش واقعاً دشوار شده. میبخشید که طول کشیده :)